Zapisz się do newslettera a otrzymasz rabat -15% na start!
Regulamin zakupów 125pe

Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.125pe.pl Niniejszy Regulamin opracowany został w celu zapewnienia przejrzystości zasad korzystania ze Sklepu internetowego www.sklep.125pe.pl, w szczególności w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz realizacji procesu sprzedaży towarów dostępnych w ofercie sklepu internetowego. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.sklep.125pe.pl zapoznaj się z treścią niniejszego regulaminu co pozwoli zrozumieć Ci zasady funkcjonowania sklepu oraz unikną późniejszych wątpliwości. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży Towarów przez Playstop Division Spółkę jawną Michał Zając, Agata Dąbrowska, Olga Borda z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ulicy Dworcowej 45, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000436064, NIP: 6312647358, REGON: 243070877, za pośrednictwem Sklepu, w szczególności zasady składania Zamówień i zawarcia Umowy oraz prawa i obowiązki Stron; Witryna dostępna na stronie internetowej pod adresem www.sklep.125pe.pl jest prowadzona przez Playstop Division Spółkę jawną Michał Zając, Agata Dąbrowska, Olga Borda z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ulicy Dworcowej 45, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000436064, NIP: 6312647358, REGON: 243070877. Dane kontaktowe: adres siedziby Sprzedawcy: Playstop Division Spółkę jawną Michał Zając, Agata Dąbrowska, Olga Borda, Gliwice (44-100), ulica Dworcowa 45; adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@125pe.pl numer telefonu +48 603598906 Prawa do wszelkich treści udostępnianych w Sklepie, w szczególności prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, know-how, metodyka działania Sklepu oraz jego rozwiązania techniczne, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy, w tym m. in. zdjęcia, elementy graficzne, projekty, szkice, rysunki, slogany, treści merytoryczne lub inne utwory, bez względu na formę ich prezentacji lub utrwalenia, w tym opisy Towarów stanowią wyłączną własność Playstop Division Spółki jawnej Michał Zając, Agata Dąbrowska, Olga Borda lub ich właścicieli, nadto podlegają bezwzględnej ochronie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz konwencji międzynarodowych. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na fakt, że wykorzystywanie w jakikolwiek sposób wskazanych wyżej praw lub utworów bez zgody Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów jest zabronione. Zabrania się kopiowania, powielania, korzystania, rozporządzania w jakiejkolwiek formie lub pod jakimkolwiek tytułem prawnym, odpłatnie lub nieodpłatnie z jakichkolwiek treści zamieszczonych w Sklepie pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej za dokonane naruszenie, przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa; Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami, w tym do podawania danych zgodnie ze stanem faktycznym. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Sklepie treści uznawanych powszechnie za niewłaściwe lub obraźliwe, treści wprowadzających w błąd lub innych zmierzających do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego czy też uczciwości kupieckiej; Przedmiotem Sprzedaży są Towary prezentowane w Sklepie. Towary te są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zgodne z Umową sprzedaży oraz zostały wprowadzone na rynek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Klient zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść; Adresatem usług świadczonych przez Sklep są pełnoletnie osoby fizyczne (18 lat) posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może korzystać ze Sklepu wyłączenie za zgodą opiekuna prawnego; Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie zarówno wobec: osób fizycznych korzystających ze Sklepu w związku z czynnościami związanymi z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takie osoby działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – dalej zwanych „Konsumentem” bądź „Konsumentami”; osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącym we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystających z usług Sklepu w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową – dalej zwanych „Przedsiębiorcą” bądź „Przedsiębiorcami”. Postanowienia Regulaminu gwarantują Klientom Sklepu ochronę oraz realizację praw Konsumentów, które przysługują Klientom Sklepu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów (teks jednolity Dz. U. 2020 poz. 287 z późń. zm.). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z jakimikolwiek bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym wskazanymi w zdaniu poprzedzającym, pierwszeństwo mają te przepisy prawa; Postanowienia zwarte w ust. 1.9. powyżej zostają wyłączone w stosunku do Przedsiębiorców. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie jego funkcje działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem dla użytkowników korzystających z sieci Internet, w szczególności przedmiotowe zagrożenie może polegać, ale nie wyłącznie, na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania lub pozyskaniu dostępu do danych Klientów przez osoby nieupoważnione. Celem minimalizacji lub eliminacji ryzyka opisanego zdaniem poprzednim zaleca się stosowanie przez Klienta wszelkich, właściwych środków technicznych i zabezpieczających ograniczających występowanie potencjalnych zdarzeń niepożądanych, w tym w szczególności oprogramowanie antywirusowe, odpowiednie programy internetowe lub zaporę typu firewall; Definicje. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 2.1.1. Sprzedawca oznacza każdorazowo Playstop Division Spółkę jawną Michał Zając, Agata Dąbrowska, Olga Borda z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ulicy Dworcowej 45, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000436064, NIP: 6312647358, REGON: 243070877; 2.1.2. Sklep: sklep internetowy Sprzedawcy prowadzony pod witryną www.sklep.125pe.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży Towaru; 2.1.3. Cena: Cena brutto Towaru wyrażona w polskich złotych, uwzględniająca podatek od towarów i usług (VAT); 2.1.4. Dostawca: firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą lub Poczta Polska; 2.1.5. Hasło: ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu przez Klienta do Konta, ustalony przez Klienta podczas procesu Rejestracji; 2.1.6. Klient: osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną; 2.1.7. Kodeks cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1360 z późń. zm.); 2.1.8. Konsument: oznacza każdorazowo osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osobę fizyczną, która korzysta ze Sklepu w związku z czynnościami związanymi z prowadzoną przez taką osobę działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla takiej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez taką osobę działalności gospodarczej; 2.1.9. Konto: podstrona Sklepu, gdzie Klient ma możliwość m. in. zarządzania danymi osobowymi. W zakresie Konta gromadzone są informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie; 2.1.10. Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystających z usług Sklepu w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową; 2.1.11. Regulamin: niniejszy Regulamin sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedawcę dla umów zawieranych na odległość; 2.1.12. Rejestracja: jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonywana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu; 2.1.13. Strona: Sprzedawca lub Klient; 2.1.14. Towar: rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży; 2.1.15. Umowa sprzedaży: oznacza każdorazowo umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest Towar; 2.1.16. Ustawa: Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 287 z późń. zm.); 2.1.17. Zamówienie: oznacza każdorazowo oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia na odległość - za pośrednictwem Sklepu – Umowy, określającej każdorazowo wybrany przez Klienta Towar, cenę Towaru oraz inne dane wskazane w Sklepie; Rejestracja. Konto Klienta Sprzedawca świadczy usługi pozwalające Klientowi na założenie na stronie internetowej Sklepu Konta Klienta. Dzięki Kontu Klienta Sprzedawca udostępnia Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu po jednorazowym zarejestrowaniu i każdorazowym zalogowaniu się. Dodatkowe funkcjonalności Sklepu zostały opisane w treści ust. 3.9 poniżej. Rejestracja Konta Klienta oraz jego prowadzenie jest nieopłatne. Rejestracja w ramach Sklepu następuje poprzez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego w prawidłowy sposób oraz w niezbędnym zakresie. Rejestracja jest dobrowolna tj. Klient może przeglądać asortyment Sklepu oraz składać Zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. W każdym czasie Klient ma możliwość usunięcia konta za pośrednictwem opcji dostępnej w Sklepie; W celu prawidłowej rejestracji Klient obowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia Konta (obligatoryjne pola wskazane zostają przez system na etapie rejestracji użytkownika Sklepu poprzez właściwe podświetlenie pola). Dla założenia Konta niezbędne jest wyrażenie przez Klienta wyraźnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby i w zakresie niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Sklep (realizacja Zamówienia), w tym na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Sklep świadczy usługi związane z realizacją zamówień oraz obsługą płatności. Zgoda wyrażana jest dobrowolnie. Brak zgody uniemożliwia rejestrację w Sklepie. Zgoda na przetwarzanie danych w przedmiotowym zakresie może być w każdym czasie cofnięta. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie i założenia Konta Klienta należy na stronie internetowej Sklepu kolejno: wybrać przycisk „Zarejestruj się” znajdujący się na górnym pasku Sklepu – w prawym górnym rogu; wpisać wymagane dane w określonych polach formularza rejestracyjnego tj. adres email oraz wybrane przez Klienta Hasło; zaznaczyć check-box oznaczający wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę na potrzeby i w zakresie niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Sklep (realizacja Zamówienia), w tym na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Sklep świadczy usługi związane z realizacją zamówień oraz obsługą płatności. Brak zaznaczenia przedmiotowego pola uniemożliwi Rejestrację w Sklepie. zaznaczyć check-box oznaczający potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptację jego treści. nacisnąć przycisk „zarejestruj się”; kliknąć w link aktywacyjny Konto Klienta, przesłany w wiadomości elektronicznej na podany przez Klienta podczas rejestracji adres email – po kliknięciu w link aktywacyjny Klient zostanie przekierowany do podstrony Sklepu z informacją o potwierdzeniu adresu email Klienta; Po dokonaniu przez Klienta Rejestracji, Sprzedawca niezwłocznie wyśle na adres email Klienta podany przez niego w toku rejestracji, wiadomość mailową potwierdzającą zarejestrowanie Konta Klienta wraz z linkiem aktywacyjnym Konto; Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Aby skorzystać z Konta Klient używa loginu będącego podanym adresem e-mail oraz ustalonego przez siebie Hasła. Po dokonaniu Rejestracji Klient ma możliwość aktualizacji swojego Konta Klienta poprzez uzupełnienie takich danych jak: imię i nazwisko (poprzez wciśnięcie przycisku „edycja profilu” a także adresów do dostawy (poprzez wciśnięcie przycisku „przejdź do edycji adresów”). W celu dodania adresu Klienta należy: wejść do Konta Klienta poprzez wciśnięcie przycisku „Moje konto” w górnym pasku Sklepu; po przejściu do Konta Klienta wybrać przycisk „przejdź do edycji adresów” następnie kliknąć w przycisk „dodaj adres” w celu pojawienia się interaktywnego formularza. podać w interaktywnym formularzu wszelkie wymagane dane – pola oznaczone * (Pole wymagane), opcjonalnie wpisać również nazwę firmy oraz numer NIP; zatwierdzić formularz poprzez naciśnięcie przycisku „dodaj”; Zarejestrowany Klient ma możliwość: podglądu statusu realizacji zamówień i historii zakupów; dokonywania zakupów bez konieczności każdorazowego wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach; otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych niezależnych od obecnych promocji. Sposoby porozumiewania się. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób: przesyłając korespondencję na adres: Gliwice (44-100), ulica Dworcowa 45; za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@125pe.pl telefonicznie pod numerem telefonu +48 603598906; Sprzedawca niniejszym informuje, że w celu realizacja złożonego przez Klienta Zamówienia, w tym w szczególności w razie potrzeby doprecyzowania szczegółów złożonego Zamówienia, może kontaktować się z Klientem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie przy czym telefonicznie jedynie w razie podania numeru telefonu kontaktowego przez Klienta; Ostateczna kwota do zapłaty. Ceny Towarów prezentowana w Sklepie podane są złotych polskich i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Cena Towaru nie zawiera kosztów dostarczenia Towarów. Koszty dostarczenia towarów obejmują m. in. opłaty za usługi Dostawców oraz są uzależnione od wybranej przez Klienta formy płatności oraz formy dostawy; Na ostateczną kwotę do zapłaty z tytułu złożonego Zamówienia składają się: Cena Towarów oraz koszty dostarczenia Towarów; O ostatecznej kwocie do zapłaty Klient jest informowany w Sklepie w trakcie składania Zamówienia, a także bezpośrednio przed (podsumowanie Zamówienia) i chwili zatwierdzenia Zamówienia i złożenia Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami. Ostateczna kwota do zapłaty jest wskazana także w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zamówienia; Ostateczna kwota do zapłaty wskazana w sposób określony w ust. 5.4. nie ulegnie zmianie. Zamówienia. uprawnionymi do składania Zamówień na Towar są zarówno Klienci posiadający status zarejestrowanego Klienta, jak i Klienci składający Zamówienia z pominięciem procedury rejestracyjnej (zakup jako Gość). Dla dokonania zakupu Towaru jako Gość (z pominięciem opcji Rejestracji) niezbędne jest wyrażenie przez Klienta wyraźnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby i w zakresie niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Sklep (realizacja Zamówienia), w tym na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Sklep świadczy usługi związane z realizacją zamówień oraz obsługą płatności. Zgoda wyrażana jest dobrowolnie. Brak zgody uniemożliwia dokonanie zakupu w Sklepie. Zgoda na przetwarzanie danych w przedmiotowym zakresie może być w każdym czasie cofnięta; Ponad powyższe warunkiem złożenia Zamówienia z pominięciem procedury rejestracyjnej (Zakup jako Gość) wymaga potwierdzenia, że Klient zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść. Sprzedawca zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany cen Towarów w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Dla dokonanych Zamówień i Umów sprzedaży Towaru zawartych przed zmianą ceny, odwołaniem lub zmianą warunków akcji promocyjnej, obowiązują warunki przed dokonaną zmianą lub odwołaniem. Klient ma możliwość zakupu Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie zamówienia: bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu (zakładając dobrowolnie Konto Klienta lub bez jego zakładania) przechodząc przez ścieżkę zamówienia. drogą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość email pod adres kontakt@125pe.pl ze wskazaniem wszystkich istotnych z punktu widzenia realizacji Zamówienia informacji o zamawianych Towarach tj. nazwy Towaru, rozmiarów i liczby zamawianych Towarów, koloru Towaru jeżeli istnieje możliwość wyboru koloru, sposobu płatności, sposobu i miejsca dostarczenia Towarów oraz następujących danych: imię, nazwisko, adres pod który należy dostarczyć zamówione Towary, adres email, numer telefonu, jak również ze wskazaniem czy Klient składa zamówienie jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT); W celu złożenia Zamówienia bezpośrednio (zawarcia Umowy sprzedaży Towaru) poprzez stronę internetową Sklepu przy wykorzystaniu interaktywnego formularza należy: skompletować Zamówienie korzystając z koszyka (przez naciśnięcie na przycisk „do koszyka” Klient dodaje Towary do koszyka dokonując ich wyboru, zgodnie z opisem i ceną oraz – jeśli Towary są oferowane w różnych rozmiarach i kolorach – wybiera rozmiar i kolor). Krok 1. Kliknij na Towar, który Cię interesuje – przejdziesz na stronę wybranego Towaru. wybierz rozmiar Towaru; wybierz kolor Towaru jeżeli opcja jest dostępna; kliknij przycisk „do koszyka”; możesz teraz kontynuować zakupy lub przejść do podglądu zawartości koszyka, klikając w prawym górnym rogi w ikonę koszyka; po najechaniu kursorem na ikonę koszyka jego zawartość pojawi się w zakładce poniżej. Po kliknięciu w ikonę koszyka zostaniesz przeniesiony do podstrony Sklepu „Zawartość Twojego koszyka”. po przejściu do podstrony „Zawartość Twojego koszyka” i ustaleniu ilości Towarów, wyborze kraju wysyłki sposobu dostawy i sposobu płatności, kliknąć przycisk „zamawiam” Krok 2. po przejściu do podstrony „Zawartość Twojego koszyka” znajdziesz listę wybranych przez Ciebie Towarów wraz z ich ilością i ceną. Jeżeli chcesz zrezygnować z jakiegoś Towaru kliknij „X” znajdujący się po prawej stronie od ceny Towaru. Jeśli chcesz zmienić liczbę zamawianych Towarów zmień liczbę w pozycji „Ilość” wpisując odpowiadającą Ci ilość sztuk Towaru a następnie kliknij w przycisk „Przelicz”. Po wciśnięciu w przycisk „Przelicz” Centa Towarów i wartość koszyka się zaktualizuje. następnie wybierz kraj wysyłki (z listy rozwijanej znajdującej po lewej stronie koszyka), sposób dostawy oraz sposób płatności. pamiętaj, jeżeli posiadasz kupon rabatowy możesz zrealizować go na obecnym etapie poprzez odznaczenie okienka „Mam kupon rabatowy” po jego naciśnięciu pojawi się okienko, w którym wpisz swój kod rabatowy i następnie wciśnij przycisk „użyj”. Jeżeli kupon rabatowy jest poprawny wartość koszyka się zmieni. Jeżeli nie, sprawdź warunki działania promocji i upewnij się, że obejmuje wybrany przez Ciebie Towar. Sprawdź również czy dobrze wpisałeś kupon rabatowy; następnie kliknij w przycisk „zamawiam”, w każdym czasie możesz kontynuować swoje zakupu poprzez wybór przycisku „kontynuuj zakupy”; Krok 3 Jeżeli masz już Konto w Sklepie zaloguj się. Jeśli nie masz Konta, zarejestruj się klikając w przycisk „zarejestruj się” lub złóż Zamówienie bez rejestracji klikając w przycisk „złóż zamówienie”. Na tym etapie istnieje możliwość zalogowania się do Konta Klienta również poprzez konto danego Klienta założone na Facebooku lub w serwisie Google (klikając odpowiednio przyciski „zaloguj się przez facebook” lub „zaloguj się przez google”). W razie wyboru przez Klienta powyższego sposobu logowania do wcześniej zarejestrowanego Konta Klienta, Facebook lub Google zgodnie ze stosowanym swoim mechanizmem weryfikacji Klienta udostępni Sprzedawcy – wyłączenie w celach weryfikacji tożsamości Klienta – dane Klienta z jego konta Facebook lub Google w zakresie: imię, nazwisko, adres email, zdjęcie profilowe. Wybierając taką formę logowania Klient przyjmuje tym samym do wiadomości, że jego dane osobowe w powyższym zakresie zostaną udostępnione przez Facebook lub Google do Sprzedającego jako odrębnego administratora danych osobowych, przy czym Sprzedawca wykorzysta te dane wyłączenie w celach umożliwienia zalogowania do Konta Klienta. następnie po zalogowaniu się, zarejestrowaniu się lub wyborze złożenia Zamówienia bez Rejestracji oraz naciśnięciu przycisku „zamawiam” podać dane niezbędne do zrealizowania Zamówienia w oparciu o wyświetlane informacji i wskazówki oraz w każdym przypadku zaznaczyć wymagane check-box’y a następnie kliknąć w przycisk „podsumowanie”; Krok 4 Podaj dane niezbędne do realizacji Zamówienia. Dane wpisz do interaktywnego formularza, który pojawi się po naciśnięciu przycisku „zamawiam”. Pamiętaj jeżeli masz już Konto Klienta oraz uzupełniłeś w jego ramach wszystkie potrzebne dane nie będziesz musiał ich wpisać na tym etapie. Jeżeli jesteś zarejestrowanym Klientem dane uzupełnią się automatycznie; Na tym etapie wpisz takie dane jak: adres email, imię, nazwisko, telefon, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto – są to pola oznaczone * (Pola wymagane); Na tym etapie możesz również złożyć Zamówienie jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) w tym celu wybierz pole „firma” w pozycji „Dane adresowe”. Uzupełnij formularz również o takie dane jak nazwa firmy i numer NIP. Odznaczenie pola „firma” oznacza, że składasz zamówienie jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT); Jeżeli wybrałeś metodę dostawy za pośrednictwem Paczkomatów InPost na tym etapie wybierz również odpowiadający Ci Paczkomat. Po wpisaniu kody pocztowego system sam zaproponuje Ci Paczkomaty odpowiednie dla wpisanego kodu pocztowego. Pamiętaj w każdej chwili możesz wybrać inne Paczkomaty poprzez wybór opcji „Pokaż pozostałe Paczkomaty”. Zaznacz w każdym przypadku wymagane check-box’y – „Zapoznałem się i akceptuję regulamin świadczenia usługi Paczkomaty 24/7” – w przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem Paczkomatów InPost. Na tym etapie możesz również wysłać do Sprzedawcy swoje uwagi do Zamówienia – w pozycji „Dodatkowe informacje – Uwagi”. Następnie po uzupełnieniu niezbędnych danych do realizacji zamówienia oraz zaznaczeniu wymaganych check-box’ów naciśnij przycisk „podsumowanie”. Pamiętaj brak podania niezbędnych danych oraz zaznaczenia wymaganych pól i check-box’ów zablokuje możliwość przejścia do następnego etapu zamówienia. System podpowie Ci jakie pola lub dane musisz uzupełnić aby przejść do „podsumowania”. po przejściu do widoku „podsumowanie” w każdym przypadku zaznaczyć wymagane check-box’y (dla Klientów składających zamówienie bez Rejestracji check-box oznaczający wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę na potrzeby i w zakresie niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Sklep (realizacja Zamówienia), w tym na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Sklep świadczy usługi związane z realizacją zamówień oraz obsługą płatności oraz check-box oznaczający zapoznanie się i akceptację treści Regulaminu) a następnie kliknąć w przycisk „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub inny przycisk zawierający jednoznaczne sformułowanie równoważne słowom „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, przy czym oznacza to złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty; Zamówienia będą realizowane w kolejności ich składania; Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia wobec Sprzedawcy; Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu przez Klienta Zamówienia, wyśle – na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub przypisany dla danego Klienta w jego Koncie – wiadomość elektroniczną potwierdzająca otrzymanie zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży; Z chwilą otrzymania przez klienta wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej zostaje zawarta Umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą; Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej wraz z załącznikami stanowiącymi niniejszym Regulamin, pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy; Płatności. Płatność za Zamówienie następuje wedle wyboru Klienta na podstawie opcji dostępnych w formularzu Zamówienia. Sprzedawca oferuje następujące opcje płatności za Zamówienie: przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata); Dane do przelewu: Playstop Division Spółka jawna Michał Zając, Agata Dąbrowska, Olga Borda ul. Dworcowa 45, 44-100 Gliwice numer rachunku bankowego: 81 1050 1285 1000 0091 3948 5859 w tytule przelewu prosimy wskazać numer zamówienia. za pobraniem przy odbiorze Towarów – Klient zobowiązany jest wpłacić zgodną z zamówieniem całą kwotę Ceny Towarów oraz kosztów dostawy Towarów Dostawcy, który dostarcza przesyłkę; za pośrednictwem bezpiecznych serwisów do płatności internetowych: za pośrednictwem operatora płatności systemu PayU.PL. Operatorem płatności dla Sklepu jest PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.944.000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące), opłaconym w całości; Wszystkie dokumenty dotyczące operatora płatności w tym m. in. regulaminy dokonywania płatności dostępne są dla Klienta na stronie https://poland.payu.com. W momencie przekierowania Klienta do systemu PayU.PL, Klient powinien niezwłocznie zainicjować zapłatę za Zamówienie. W przypadku gdy system płatności nie odnotuje płatności za Zamówienie w określonym czasie wskazanym w toku procedury płatności, Zamówienie Klienta jest uznawane za niezłożone. W celu ponownego zakupu Towaru wymagane jest ponowne złożenie nowego Zamówienia oraz uiszczenie płatności. za pośrednictwem operatora usługi płatniczej Masterpass. Operatorem płatności dla Sklepu jest Mastercard Europe SA z siedzibą w Waterloo, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, w Belgii – Mastercard Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-844) przy Palcu Europejskim 1, wpisana d rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345959, NIP: 1070015237, REGON: 142191116. Wszystkie dokumenty dotyczące operatora płatności w tym m. in. regulaminy dokonywania płatności dostępne są dla Klienta na stronie https://masterpass.pl/. W momencie przekierowania Klienta do systemu PayU.PL, Klient powinien niezwłocznie zainicjować zapłatę za Zamówienie. W przypadku gdy system płatności nie odnotuje płatności za Zamówienie w określonym czasie wskazanym w toku procedury płatności, Zamówienie Klienta jest uznawane za niezłożone. W celu ponownego zakupu Towaru wymagane jest ponowne złożenie nowego Zamówienia oraz uiszczenie płatności. w przypadku wyboru opcji płatności przelewem bankowym, Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny Towarów w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia, w przeciwnym razie po upływie zakreślonego wyżej terminu Zamówienie Klienta jest uznawane za niezłożone zaś Sprzedawca uprawniony będzie, w terminie dalszych 7 dni, do anulowania Zamówienia co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, że w drodze indywidulanych ustaleń pomiędzy Klientem a Sprzedawcą Strony postanowią inaczej. O anulowaniu Zamówienia Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub na adres poczty elektronicznej przypisany do niego w jego Koncie Klienta; Do każdego Zamówienia Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT. W przypadku gdy Klient życzy sobie wystawienia faktury VAT wymagane jest zaznaczenie takiej opcji przy wypełnieniu formularza Zamówienia oraz podanie wymaganych danych (w przypadku Przedsiębiorcy konieczne jest podanie numeru NIP i nazwy firmy); Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia niezwłocznie po wysłaniu do Klienta drogą elektroniczną wiadomości z potwierdzeniem otrzymania założonego przez niego Zamówienia – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przedpłaty Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia po zaksięgowaniu całej kwoty Ceny Towaru oraz kosztów dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy; Czas realizacji złożonego Zamówienia wynosi do 7 dni roboczych i rozpoczyna się w momencie przystąpienia Sprzedawcy do realizacji Zamówienia – w rozumieniu ust. 7.4. powyżej, a kończy się w momencie przekazania przesyłki Dostawcy przez Sprzedawcę; Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostarczenia Towaru przez tj. okresu od momentu przekazania przesyłki Dostawcy do momentu doręczenia przesyłki przez Dostawcę Klientowi; Klient akceptując niniejszy Regulamin niniejszym udziela zgody Sprzedawcy – w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (VAT) – na stosowanie przez Sprzedawcę w stosunku do Klienta faktur elektronicznych, w tym na przesyłanie Klientowi faktur elektronicznych wystawionych przez Sprzedawcę w formacie pliku PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres email Klienta podany przez Klienta w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na stornie internetowej Sklepu – formularza przy zakładaniu Kanta Klienta lub formularza przy składaniu Zamówienia; Zgoda, o której mowa w ust. 7.7. powyżej nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT w formie papierowej; Klient w każdym czasie może cofnąć zgodę, o której mowa w ust. 7.7 powyżej – w tym celu należy poinformować Sprzedawcę o cofnięciu takiej zgody poprzez oświadczenie wysłane w formie wiadomości elektronicznej na adres playstop@playstop.pl wraz ze wskazaniem adresu email, którym klient posłużył się w trakcie wypełniania odpowiedniego formularza na stornie internetowej Sklepu – formularza przy zakładaniu Kanta Klienta lub formularza przy składaniu Zamówienia; Dostawa Towaru. Dostawa zamawianego Towaru realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium, jednakże wyłączenie na terytorium Państw wskazanych oraz możliwych do wyboru na etapie składania zamówienia w polu „Kraj wysyłki”. Dostawa Towaru do innych Państw nie wskazanych w polu „Kraj wysyłki” jest możliwa jedynie po dokonaniu indywidulanych uzgodnień Klienta ze Sprzedawcą i tylko w przypadku gdy Sprzedawca w sposób wyraźny potwierdzi możliwość wysyłki do danego Państwa a Klient zaakceptuje koszty dostawy; Towary zamówione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem współpracujących ze Sprzedawcą Dostawców: na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem następujących usług: InPost Paczkomaty InPost Express Kurier InPost Powyższe usługi świadczone są za pośrednictwem InPost Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ( 30-552) przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, NIP: 6793108059, REGON: 360781085. Wszystkie dokumenty dotyczące Dostawcy w tym m. in. regulaminy świadczenia przez niego ww. usług znajdują się na stronie https://inpost.pl/ oraz https://inpost.pl/regulaminy. W przypadku skorzystania z opcji dostawy przesyłki określonej w ust. 8.2.1.1. tj. opcji dostawy do Paczkomatu InPost, Klient zobowiązany jest podać w momencie dokonywania Zamówienia dokładny adres zamieszkania, adres email, numer telefonu oraz wskazać paczkomat, na który przesyłka zostanie skierowana (spośród zaproponowanych przez system Sklepu (kryterium wyboru zaproponowanych paczkomatów jest podany przez Klienta kod pocztowy) lub spośród dostępnych na mapie dostępnej podczas składania Zamówienia poprzez wybór opcji „Pokaż pozostałe Paczkomaty”), oraz zobowiązuje się odebrać przesyłkę ze wskazanego paczkomatu. Klient po doręczeniu przesyłki do wskazanego paczkomatu InPost otrzyma kod umożliwiający odbiór przesyłki; W przypadku skorzystania z opcji dostawy przesyłki określonej w ust. 8.2.1.2. oraz 8.2.1.3. tj. InPost Express oraz Kurier InPost, Klient zobowiązany jest wskazać w momencie dokonywania Zamówienia dokładny adres, na który przesyłka zostanie skierowana oraz zobowiązuje się odebrać przesyłkę; Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na ternie Państw wskazanych i możliwych do wyboru w formularzu Zamówienia w polu wyboru „Kraj wysyłki” za pośrednictwem usługi GLS International świadczonej przez General Logistics Systems Poland Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głuchowie, gmina Komorniki (62-052), przy ul. Tęczowej 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005009, NIP: 7851561831, REGON: 631058749. W przypadku skorzystania z opcji dostawy GLS International, Klient zobowiązany jest wskazać w momencie dokonywania Zamówienia dokładny adres, na który przesyłka zostanie skierowana oraz zobowiązuje się odebrać przesyłkę; Zamówienia są realizowane wyłączenie w dni robocze od poniedziałku do piątku. W drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Strony mogą postanowić inaczej. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1920 z późn. zm.) o dniach wolnych od pracy. O wysokości kosztów dostawy Towarów do siedziby Klienta, Klient jest informowany w Sklepie w trakcie składania Zamówienia, a także bezpośrednio przed (podsumowanie Zamówienia) i chwili zatwierdzenia Zamówienia i złożenia Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami. Ostateczna kwota do zapłaty tytułem kosztów dostawy jest wskazana także w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zamówienia; Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu naruszenia warunków dostawy, jeżeli Zamówienie nie zostało Klientowi dostarczone lub nie zostało dostarczone na czas z winy Klienta lub z powodów leżących po stronie Klienta, w szczególności na skutek podania niewłaściwych danych lub nieobecności pod adresem dostawy; W chwili odbioru Zamówienia, Klient powinien dokonać sprawdzenia stanu przesyłki, zaś w przypadku stwierdzenia że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towarów, powinien dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy (wszczęcie procedury reklamacyjnej wobec Dostawcy). Powyższe nie ogranicza praw Konsumenta w zakresie rękojmi przyznanych mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa; W przypadku wszczęcia ewentualnej procedury reklamacyjnej wobec Dostawcy Klient powinien o takiej okoliczności poinformować Sprzedawcę; Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towarów Dostawcy przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go temu Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki; W razie przesłania Towaru do Klienta będącego Przedsiębiorcą za pośrednictwem Dostawcy Klient będący Przedsiębiorcą obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Jeżeli stwierdzi on, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy; Prawo do odstąpienia od umowy. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić do niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów wskazanych w treści Informacji o prawie odstąpienia od umowy – zawierającej informację o sposobie i terminie wykonania prawa do odstąpienia od umowy o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponoszonych przez Konsumenta, która stanowi Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu; Postanowienie ust. 9.1. powyżej ma również zastosowanie do osoby fizycznej zwierającej umowę bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; Termin do dostąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru albo od dnia zawarcia Umowy; Celem rozwiania wszelkich wątpliwości Sprzedawca wskazuje, iż bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia otrzymania Towaru, a więc objęcia przez Klienta Towaru w posiadanie lub objęcia produktu w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż Dostawca, zaś w przypadku, gdy Klient złożył jedno Zamówienie obejmujące wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego produktu, partii lub części; Celem realizacji prawa do odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do poinformowania o swojej decyzji Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczeni woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub wiadomości elektronicznej wysłanej za pośrednictwem poczty email). Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może przesłać na adres siedziby sprzedawcy lub na podany adres poczty elektronicznej: adres siedziby Playstop Division Spółka jawna Michał Zając, Agata Dąbrowska, Olga Borda ul. Dworcowa 45, 44-100 Gliwice; adres poczty elektronicznej: kontakt@125pe.pl W celu realizacji prawa do dostąpienia od umowy Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest również w ramach Załącznika numer 2 do Ustawy; Dla zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia woli informującego Sprzedawcę o decyzji Klienta przed upływem tego terminu. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ja za niezawartą; W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania od Klienta powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, włączenie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które mogą wyniknąć w związku z wyborem przez Klienta innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez Sprzedawcę sposób dostawy). Sprzedawca do zwrotu płatności stosuje ten sam środek płatności, którym posłużył się Klient podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie Strony uzgodnią inny środek płatności. Sprzedawca w żadnym wypadku nie naliczy Klientowi za to jakichkolwiek opłat. W przypadku gdy Klient skorzystał z formy płatności, o której mowa w ust. 7.1.1. (przelew bankowy) i nie dokonał jeszcze płatności, Sprzedawca nie dokonuje zwrotu płatności. Sprzedawca w każdym przypadku ma prawo odmówić Klientowi dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub do chwili, gdy Klient przedstawi dowód, że Towar został wysłany do Sprzedawcy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej; W razie realizacji odstąpienia od umowy przez Klienta jest on zobowiązany odesłać Sprzedawcy lub przekazać Towar niezwłocznie, jednakże nie później 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Towar zostanie wysłany przed upływem 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem od umowy, co oznacza, że odsyła na własny koszt i ryzyko Towary stanowiące przedmiot Umowy, od której odstąpił; Towar należy zwrócić na adres siedziby sprzedawcy tj. Playstop Division Spółka jawna Michał Zając, Agata Dąbrowska, Olga Borda ul. Dworcowa 45, 44-100 Gliwice z dopiskiem „ZWROT” do przesyłki należy załączyć dowód zakupu Towaru (paragon lub faktura VAT); Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru; Prawo do odstąpienia od umowy zostaje wyłączone w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia jest Towar Sprzedawcy dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą; Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie stwarza po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy; Rozpatrywanie reklamacji. Sprzedawca zobowiązany jest zapewnić zgodność Towaru z Umową; Sprzedawca ponosi wobec Klienta, który jest Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową na zasadach określonych w przepisach rozdziału 5a Ustawy; Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43b ust. 2 lub 3 Ustawy, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43b ust. 2 lub 3 Ustawy, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru; Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową; Opis każdego Towaru w Sklepie zawiera określenie jego właściwości oraz parametrów technicznych; Towary oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych; Sprzedawca informuje, że przedstawione w Sklepie wizualizacje Towarów stanowią efekt wykonanej obróbki cyfrowej w związku z czym kolor, kształt lub inne parametry Towarów oferowanych w Sklepie widoczny w urządzeniu Klienta, za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu, mogą nie odpowiadać realnym kolorom, kształtom lub innym parametrom Towarów; Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób dostatecznie ujawniający jego wolę. Klient może Skorzystać ze wzoru zgłoszenia reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Jednakże nie jest to obowiązek i Klient nie musi korzystać ze wzoru; Reklamację można wysłać na adres: adres siedziby Sprzedawcy: Playstop Division Spółka jawna Michał Zając, Agata Dąbrowska, Olga Borda ul. Dworcowa 45, 44-100 Gliwice; adres poczty elektronicznej Sprzedawcy : kontakt@125pe.pl Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację i ustosunkuje się do niej udzielając odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w sposób wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedawca powiadomi Klienta niezwłocznie. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Klientowi informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym. W celu ułatwienia Klientowi złożenia reklamacji Sprzedawca rekomenduje aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nr konta bankowego, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta), nr telefonu, formę rekompensaty, podanie nr zamówienia, podanie informacji jaki konkretnie Towar jest reklamowany i z jakiego powodu, dokumentację fotograficzną pokazującą przyczyny, dal których Towar jest reklamowany; Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona; Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą, bez względu na jaj podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia łączne – do wysokości zapłaconej przez Klienta będącego Przedsiębiorcą Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą; Wymiana Towaru. Bez uszczerbku dla ustawowego prawa do odstąpienia od Umowy przysługującemu Klientowi, Sprzedawca oferuje Klientowi dobrowolnie prawo do wymiany zakupionego Towaru na inny znajdujący się w asortymencie Sklepu (w tym także ten sam Towar jednakże w innym rozmiarze). Powyższe uprawnienie Klient może realizować w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru albo od dnia zawarcia Umowy. Dla zachowania ww. terminu wystarczające jest złożenie Sprzedawcy wyraźnego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa do wymiany Towaru (w tym również wysłanie go na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy) przed jego upływem; Wolę wymiany Towaru należy zgłosić Sprzedawcy drogą poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy kontakt@125pe.pl lub telefonicznie +48 603598906. W zgłoszeniu należy wskazać numer zamówienia, Towar podlegający wymianie oraz Towar na który ma zostać on wymieniony – z podaniem rozmiaru oraz koloru (jeżeli istnieje możliwość wyboru); Wymiana jest możliwa w przypadku, gdy zakupiony Towar jest nieużywany, nieuszkodzony i znajduje się w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu; Wymieniany towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu wraz z dowodem zakupu; Po otrzymaniu zgłoszenia Klienta o skorzystaniu z prawa do wymiany Towaru, Sprzedawca poinformuje Klienta czy Towar o nowych parametrach jest dostępny, a także uzgodni indywidulanie warunki realizacji wymiany Towaru w tym ewentualne dopłaty lub zwrotu płatności w przypadku wymiany Towarów o różnych Cenach; Po uzgodnieniu indywidualnych warunków realizacji wymiany Towaru Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania wymienionego Towaru na podany adres Klienta, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Klienta przesyłki zawierającej Towar wymieniany. Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania wysyłki Towary wymienionego w przypadku stwierdzenia, iż Towar zwrócony przez Klienta (Towar wymieniany) jest uszkodzony lub zniszczony. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Klienta o utracie prawa do wymiany Towaru oraz odeśle pierwotnie zakupiony Towar na adres Klienta. Koszty odesłania Towaru do Klienta ponosi Klient. Koszty związane z wysyłką wymienianego Towaru ponosi Klient, natomiast koszty wysyłki wymienionego Towaru ponosi Sprzedawca; Sprzedawca nie przyjmuje wysyłek za pobraniem. Towar podlegający wymianie należy wysłać na adres: Playstop Division Spółka jawna Michał Zając, Agata Dąbrowska, Olga Borda, ul. Dworcowa 45, 44-100 Gliwice, z dopiskiem „WYMIANA TOWARU”. Dane osobowe i Cookies. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji i składania zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę, który jest administratorem danych osobowych. Warunkiem dokonania rejestracji lub złożenia zamówienia Towaru jest wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub procedurze składania zamówienia w celu ich realizacji i obsługi. Zgodna jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu rejestracji lub dokonania zakupu Towaru. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta. Podawane przez Klienta Dane osobowe służą wyłącznie realizacji zamówienia (umowy sprzedaży), wystawienia stosownego dokumentu księgowego oraz wysyłki zamówionego towaru. Dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych Towarów, operatorowi płatności oraz podmiotowi realizującemu na rzecz Sprzedawcy usługi księgowe. W trakcie rejestracji Klient podaje także hasło zabezpieczające konto Użytkownika w Sklepie. Hasło winno być strzeżone przez Klienta przed jego wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, adres ten będzie wykorzystywany w celach marketingowych przez Sklep. Zgoda na otrzymywanie wiadomości poprzez e-mail może być w każdym czasie cofnięta. Sklep wykorzystuje Cookies. Cookies nie zbierają jakichkolwiek Danych osobowych Klienta i służą wyłącznie identyfikacji jego przeglądarki internetowej, mającej na celu optymalizację działania Sklepu. Domyślne parametry Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi Sklepu. Poziom ochrony przed Cookies Klient może zmienić samodzielnie we własnej przeglądarce internetowej, nie wyłączając przy tym całkowitej blokady Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej przez Klienta oznacza zgodę na zastosowanie Cookies w Sklepie przy wykorzystaniu domyślnych parametrów. Szczegółowe postanowienia na temat Cookies znajdują się w art. 173 oraz art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 ze zm.). Szczegółowe warunki przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów i użytkowników określa Polityka Prywatności Sklepu znajdująca się pod adresem https://sklep.125pe.pl/polityka-prywatnosci; Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: (i) Spory konsumenckie,(ii) Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, (iii) Ważne adresy, (iv) Sprawy indywidualne. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu za pośrednictwem strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą: zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu; uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach: www.katowice.wiih.gov.pl/ Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej (łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr). Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Postanowienia końcowe Sprzedawca podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia pełnej poprawności działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej najlepszej wiedzy technicznej, w tym zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres wskazany w Dziale 1 niniejszego Regulaminu lub przy użyciu formularza kontaktowego. W wypadku, gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne bądź nieskuteczne, pozostałe postanowień niniejszego Regulaminu pozostają w mocy. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie będzie miała zasada, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia oraz Regulaminu jako całości. Postanowienia niniejszego Regulaminu mniej korzystne dla Konsumentów niż przepisy obowiązującego prawa nie wiążą Konsumentów, a w ich miejsce stosuje się przepisy korzystniejsze, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 287). Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem poddane jest właściwym sądom powszechnym. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem poddane jest sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili publikacji ich na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin, z tym zastrzeżeniem, że dla Zamówień i Umów zawartych przed publikacją zmian, obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku Klientów, którzy posiadają zarejestrowane Konto, zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji przy pierwszym logowaniu, licząc od chwili publikacji zmian. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu www.sklep.125pe.pl w sposób umożliwiający w każdym czasie jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego Klienta. W szczególności Regulamin można zarchiwizować, jak również wydrukować lub zapisać, używając zwykłych funkcji przeglądarki internetowej; Regulamin jest także przesyłany - w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie przez Użytkownika - na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w przypadku zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu. Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego www.sklep.125pe.pl Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy Prawo odstąpienia od umowy. Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie czternastu dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w treści art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumentów (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 287 z późń. zm.); Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie Towaru (objęcie Towaru w posiadanie). Jeżeli dostawa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części; W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą powiadomić Państwo o swojej decyzji w tej sprawie Playstop Division Spółkę jawną Michał Zając, Agata Dąbrowska, Olga Borda z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ulicy Dworcowej 45, adres poczty elektronicznej kontakt@125pe.pl, w drodze jednoznacznego oświadczenia woli. Mogą Państwo w tym celu użyć wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego www.sklep.125pe.pl lub załącznik numer 2 do ustawy o prawach konsumentów. Nie ma jednak takiego obowiązku. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawierające jednoznaczne oświadczenie woli w tej sprawie (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) sporządzone na wzorze oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub w jakiejkolwiek innej formie należy przesłać na adres siedziby Playstop Division Spółkę jawną Michał Zając, Agata Dąbrowska, Olga Borda tj. Gliwice (44-100) ulica Dworcowa 45, lub na adres poczty elektronicznej kontakt@125pe.pl; Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Dla zachowania ww. terminu decydujący jest dzień wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres Sprzedawcy, nie zaś data jego faktycznego doręczenia Sprzedawcy; Powyższe pouczenie ma również zastosowanie do osoby fizycznej zwierającej umowę bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku skorzystania przez Państwa z przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy, uznają się ją za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca ma obwiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włączenie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Klienta innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez Sprzedawcę); Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie (inny sposób zwrotu płatności), w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem; Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej; Państwo mają obowiązek odesłać nam lub przekazać towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem 14 dni. Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres: Playstop Division Spółka jawna Michał Zając, Agata Dąbrowska, Olga Borda, ulica Dworcowa 45, 44-100 Gliwice; Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponoszą Państwo. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. UWAGA: prawo do odstąpienia od umowy zostaje wyłączone w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia jest Towar Sprzedawcy dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl