Zapisz się do newslettera a otrzymasz rabat -15% na start!
Regulamin zakupów 125pe

Rachunek Bankowy: 

ING BANK SLASKI: 

81 1050 1285 1000 0091 3948 5859

Dane korespondencyjne: 

PLAYSTOP DIVISION Spółka jawna Michał Zając, Agata Dąbrowska, Olga Borda, 

ul. Królowej Bony nr 1/1, 44-100 Gliwice

Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Nr KRS: 0000436064

REGON: 243070877, NIP: 6312647358 

Dane kontaktowe: 

telefon: 603598906, email: kontakt@125pe.pl

 

Regulamin Sklepu internetowego www.125pe.home.pl

  1. Postanowienia Ogólne

  1. 1.1.  Regulamin określa warunki i tryb sprzedaży Towarów przez Playstop Divison Spółkę Jawną Michał Zając, Agata Dąbrowska, Olga Borda z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ulicy Królowej Bony 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000436064, NIP: 6312647358, REGON: 243070877, za pośrednictwem Sklepu.

  2. 1.2.  Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

  1

  1. 1.2.1.  Cena

  2. 1.2.2.  Dostawca

  3. 1.2.3.  Hasło

  4. 1.2.4.  Klient

  5. 1.2.5.  Kodeks cywilny

  6. 1.2.6.  Konsument

  7. 1.2.7.  Konto

  8. 1.2.8.  Regulamin

  9. 1.2.9.  Rejestracja

  10. 1.2.10.  Sklep

  11. 1.2.11.  Sprzedawca

  12. 1.2.12.  Strona

  13. 1.2.13.  Towar

  14. 1.2.14.  Umowa sprzedaży

  15. 1.2.15.  Zamówienia

  cena brutto Towaru wyrażona w polskich złotych, uwzględniająca podatek od towarów i usług VAT
  firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą lub Poczta Polska

  ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu przez Klienta do Konta, ustalany przez Klienta podczas procesu Rejestracji; osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną

  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);
  osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; podstrona Sklepu, gdzie Klient ma możliwość m. in. zarządzania danymi osobowymi. W zakresie Konta gromadzone są informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie;

  niniejszy Regulamin sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedawcę dla umów zawieranych na odległość;
  jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonywana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu;

  sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.125pe.home.pl, za pośrednictwem, którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży Towaru;
  Playstop Divison Spółka Jawna Michał Zając, Agata Dąbrowska, Olga Borda z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ulicy Królowej Bony 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000436064, NIP: 6312647358, REGON: 243070877; Sprzedawca lub Klient;

  rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży;
  umowa sprzedaży Towaru;
  oświadczenie woli Klienta zawarcia Umowy sprzedaży Towaru;

  1. 1.3.  Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane w Sklepie.Towary te są fabrycznie nowe,wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  2. 1.4.  Prawa do wszelkich treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy, w tym m. in. zdjęcia, elementy graficzne, projekty, szkice, rysunki, slogany lub inne utwory, bez względu na formę ich prezentacji lub utrwalenia, w tym opisy prezentowanych Towarów stanowią wyłączną własność Sprzedawcy, nadto podlegają bezwzględnej ochronie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz konwencji międzynarodowych. Wchodząc do Sklepu użytkownik przejmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na fakt, że wykorzystywanie w jakikolwiek sposób wskazanych wyżej praw lub utworów bez zgody Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów jest zabronione. Zabrania się kopiowania, powielania, korzystania, rozporządzania w jakiejkolwiek formie lub pod jakimkolwiek tytułem prawnym, odpłatnie lub nieodpłatnie z jakichkolwiek treści zamieszczonych pod adresem Sklepu pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej za dokonane naruszenie, przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa.

  3. 1.5.  Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami, w tym podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  2. Rejestracja

  1. 2.1.  Rejestracja w ramach Sklepu następuje poprzez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego w prawidłowy sposób oraz w niezbędnym zakresie. Rejestracja jest dobrowolna. W każdym czasie Klient ma możliwość usunięcia konta za pośrednictwem opcji dostępnej w serwisie.

  2. 2.2.  W celu prawidłowej rejestracji Klient obowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia Konta (obligatoryjne pola wskazane zostają przez system na etapie rejestracji użytkownika Sklepu poprzez właściwe podświetlenie pola).

  3. 2.3.  Dla założenia Konta niezbędne jest wyrażenie przez Klienta wyraźnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby i w zakresie niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Sklep (realizacja Zamówienia), w tym na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Sklep świadczy usługi związane z realizacją zamówień oraz obsługą płatności. Zgoda wyrażana jest dobrowolnie. Brak zgody uniemożliwia rejestrację w Sklepie. Zgoda na przetwarzanie danych w przedmiotowym zakresie może być w każdym czasie cofnięta.

  4. 2.4.  Klient zarejestrowany w serwisie otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą założenie Konta.

  5. 2.5.  Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo.Aby skorzystać z Konta Klient używa loginu będącego podanym adresem e-mail oraz ustalonego przez siebie hasła.

  6. 2.6.  Zarejestrowany Klient ma możliwość:

   1. 2.6.1.  podglądu statusu realizacji zamówień i historii zakupów;

   2. 2.6.2.  dokonywania zakupów bez konieczności każdorazowego wprowadzania swoich danych

    przy kolejnych zakupach;

   3. 2.6.3.  otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych niezależnych od obecnych promocji.

  2

  3. Zamówienia

  1. 3.1.  Użytkownikami uprawnionymi do składania Zamówień na Towar są zarówno Klienci posiadający status zarejestrowanego Klienta, jak i użytkownicy składający Zamówienia z pominięciem procedury rejestracyjnej (zakup jako Gość). Dla dokonania zakupu Towaru jako Gość (z pominięciem opcji Rejestracji) niezbędne jest wyrażenie przez użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby i w zakresie niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Sklep (realizacja Zamówienia), w tym na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Sklep świadczy usługi związane z realizacjązamówień oraz obsługą płatności. Zgoda wyrażana jest dobrowolnie. Brak zgody uniemożliwia dokonanie zakupu w Sklepie. Zgoda na przetwarzanie danych w przedmiotowym zakresie może być w każdym czasie cofnięta.

  2. 3.2.  Cena Towaru prezentowanego w Sklepie widoczna na jego karcie podana jest w polskich złotych i zawiera podatek od towarów i usług VAT.

  3. 3.3.  Sprzedawca zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany cen Towarów w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Dla dokonanych Zamówień i umów sprzedaży Towaru zawartych przed zmianą ceny, odwołaniem lub zmianą warunków akcji promocyjnej, obowiązują warunki przed dokonaną zmianą lub odwołaniem.

  4. 3.4.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru za pomocą interaktywnego formularza zamówienia,

  należy wykonać poniższe kroki:

  1. 3.4.1.  dokonać wyboru Produktu w Sklepie;

  2. 3.4.2.  podać dane niezbędne do zrealizowania Zamówienia w oparciu o wyświetlane informacje

   i wskazówki oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z jego

   realizacją w zakresie opisanym treścią ust. 3.1. powyżej;

  3. 3.4.3.  wybrać odpowiednią formę płatności;

  4. 3.4.4.  wybrać opcję „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”;

  5. 3.4.5.  po złożeniu zamówienia i wybraniu formy płatności Sprzedawca wygeneruje informację

   o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres e-mailowy Klienta lub użytkownika podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie.

  1. 3.5.  Płatność za Towar oraz dostarczenie Towaru następują wedle wyboru Klienta:

   1. 3.5.1.  przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata) –

    przelew zwykły;

   2. 3.5.2.  gotówką za pobraniem – przy odbiorze Towaru od Dostawcy.

  2. 3.6.  W razie płatności realizowanej przelewem, na poleceniu należy umieścić następujące dane:

   81 1050 1285 1000 0091 3948 5859

  3. 3.7.  W wypadku wyboru opcji płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do uiszczenia Ceny w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia, w przeciwnym razie Sprzedawcy przysługiwaćbędzie uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie dalszych 7 dni, chyba, że w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Klientem a Sprzedawcą strony postanowią inaczej.

  Playstop Division Spółka jawna Michał Zając, Agata Dąbrowska, Olga Borda, ul. Królowej Bony nr 1/1, 44-100 Gliwice
  Bank: ING Bank Śląski
  Nr rachunku:

  3

  3.8. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT. W przypadku gdy Klientżyczy sobie wystawienia faktury VAT wymagane jest zaznaczenie takiej opcji przy wypełnianiu formularza zamówienia oraz podanie wymaganych danych (w przypadku przedsiębiorcy konieczne jest podanie numeru NIP).

  1. Dostawa Towaru

   1. 4.1.  Dostawa zamawianego Towaru realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być realizowana i wymaga indywidualnych uzgodnień ze Sprzedawcą.

   2. 4.2.  Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku. W drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Strony mogą postanowić inaczej. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 90 z późn. zm.) o dniach wolnych od pracy.

   3. 4.3.  Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych liczonych:
    4.3.1. dla formy płatności za pobraniem – od złożenia Zamówienia;
    4.3.2. dla formy płatności przelewem – od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

   4. 4.4.  Towary zamówione w Sklepie są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy. Koszt dostawy Towaru do siedziby Klienta podawany jest – w zależności od wybranej przez Klienta na etapie Zamówienia formy dostarczenia przesyłki – w potwierdzeniu Zamówienia przesłanym na adres poczty elektronicznej Klienta po jego złożeniu.

   5. 4.5.  Formy dostarczenia przesyłki:
    4.5.1. Przesyłka kurierska DPD – przedpłata; 4.5.2. Przesyłka kurierska DPD – za pobraniem;

  2. Odstąpienie od umowy

   1. 5.1.  Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Celem realizacji uprawnienia, Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane na adres e-mail: kontakt@125pe.pl lub na adres: Playstop Division Spółka jawna Michał Zając, Agata Dąbrowska, Olga Borda, ul. Królowej Bony nr 1/1, 44- 100 Gliwice.

   2. 5.2.  Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu Towaru wraz z dowodem zakupu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

   3. 5.3.  Towar winien być zwrócony na adres Sprzedawcy: Playstop Division Spółka jawna Michał Zając, Agata Dąbrowska, Olga Borda, ul. Królowej Bony nr 1/1, 44-100 Gliwice z dopiskiem „ZWROT”.

   4. 5.4.  W razie odstąpienia od umowy przez Klienta to, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

   5. 5.5.  Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

  4

  1. 5.6.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  2. 5.7.  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  1. Niezgodność Towaru z Umową

   1. 6.1.  Sprzedawca odpowiada wobec Klientów za niezgodność Towaru z umową sprzedaży.

   2. 6.2.  Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: Playstop Division Spółka jawna Michał Zając, Agata Dąbrowska, Olga Borda, ul. Królowej Bony nr 1/1, 44-100 Gliwice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@125pe.pl.

   3. 6.3.  Wzór zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu niezgodności Towaru z umową stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

   4. 6.4.  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania żądania.

   5. 6.5.  Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klientów nie będących Konsumentami ograniczona jest do wysokości Ceny oraz nie obejmuje utraconych korzyści.

  2. Wymiana Towaru

   1. 7.1.  Klientowi przysługuje prawo wymiany zakupionego Towaru na inny w terminie 14 dni od daty jego odebrania na podanych poniżej warunkach.

   2. 7.2.  Wymiana jest możliwa w przypadku, gdy zakupiony Towar nie jest zniszczony lub uszkodzony.

   3. 7.3.  Chęć wymiany towaru należy zgłosić Sprzedawcy drogą e-mailową na adres: kontakt@125pe.pl lub telefonicznie (+48 603598906).

   4. 7.4.  Po otrzymaniu wiadomości Sprzedawca poinformuje czy Towar o nowych parametrach wskazanych przez Klienta jest dostępny, a także uzgodni indywidualne warunki realizacji wymiany Towaru.

   5. 7.5.  Wymieniany towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu wraz z dowodem zakupu.

   6. 7.6.  Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania wymienionego Towaru w przeciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Towaru wymienianego do Klienta.

   7. 7.7.  Koszt związany z wysyłką wymienianego Towaru ponosi Klient, natomiast koszt wysyłki wymienionego Towaru ponosi Sprzedawca.

   8. 7.8.  Sprzedawca nie przyjmuje wysyłek za pobraniem. Towar podlegający wymianie należy wysłać na adres: Playstop Division Spółka jawna Michał Zając, Agata Dąbrowska, Olga Borda, ul. Królowej Bony nr 1/1, 44-100 Gliwice, z dopiskiem „WYMIANA TOWARU”.

  5

  8. Dane osobowe i Cookies

  1. 8.1.  Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji i składania zamówienia sąprzetwarzane przez Sprzedawcę, który jest administratorem danych osobowych.

  2. 8.2.  Warunkiem dokonania rejestracji lub złożenia zamówienia Towaru jest wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub procedurze składania zamówienia w celu ich realizacji i obsługi. Zgodna jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu rejestracji lub dokonania zakupu Towaru. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta.

  3. 8.3.  Podawane przez Klienta Dane osobowe służą wyłącznie realizacji zamówienia (umowy sprzedaży), wystawienia stosownego dokumentu księgowego oraz wysyłki zamówionego towaru.

  4. 8.4.  Dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych Towarów, operatorowi płatności oraz podmiotowi realizującemu na rzecz Sprzedawcy usługi księgowe.

  5. 8.5.  W trakcie rejestracji Klient podaje także hasło zabezpieczające konto Użytkownika w Sklepie. Hasło winno być strzeżone przez Klienta przed jego wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

  6. 8.6.  W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, adres ten będzie wykorzystywany w celach marketingowych przez Sklep. Zgoda na otrzymywanie wiadomości poprzez e-mail może być w każdym czasie cofnięta.

  7. 8.7.  Sklep wykorzystuje Cookies.

  8. 8.8.  Cookies nie zbierają jakichkolwiek Danych osobowych Klienta i służą wyłącznie identyfikacji jego przeglądarki internetowej, mającej na celu optymalizację działania Sklepu.

  9. 8.9.  Domyślne parametry Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi Sklepu.

  10. 8.10.  Poziom ochrony przed Cookies Klient może zmienić samodzielnie we własnej przeglądarce internetowej, nie wyłączając przy tym całkowitej blokady Cookies. Brak zmiany ustawieńprzeglądarki internetowej przez Klienta oznacza zgodę na zastosowanie Cookies w Sklepie przy wykorzystaniu domyślnych parametrów.

  11. 8.11.  Szczegółowe postanowienia na temat Cookies znajdują się w art. 173 oraz art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 ze zm.).

  12. 8.12.  Szczegółowe warunki przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów i użytkowników określa Polityka Prywatności Sklepu.

  9. Postanowienia końcowe

  9.1. Sprzedawca podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia w pełnej poprawności działania Sklepu, wtakim zakresie, jaki wynika z aktualnej najlepszej wiedzy technicznej, w tym

  6

  7

  zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

  1. 9.2.  Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Playstop Division Spółka jawna Michał Zając, Agata Dąbrowska, Olga Borda, ul. Królowej Bony nr 1/1, 44-100 Gliwice, mailowo pod adres kontakt@125pe.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

  2. 9.3.  W wypadku, gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne bądź nieskuteczne, pozostałe postanowień niniejszego Regulaminu pozostają w mocy. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie będzie miała zasada, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia oraz Regulaminu jako całości.

  3. 9.4.  Postanowienia niniejszego Regulaminu mniej korzystne dla Konsumentów niż przepisy obowiązującego prawa nie wiążą Konsumentów, a w ich miejsce stosuje się przepisy korzystniejsze, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

  4. 9.5.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

  5. 9.6.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem poddane jest właściwym sądom powszechnym. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem poddane jest sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedawcy.

  6. 9.7.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili publikacji ich na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin, z tym zastrzeżeniem,że dla Zamówień i umów sprzedaży Towaru dokonanych przed publikacją zmian, obowiązujądotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku Klientów, którzy posiadajązarejestrowane Konto, zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji przy pierwszym logowaniu, licząc od chwili publikacji zmian.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl